Media a edukacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony konferencji „Media a edukacja”

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Konferencji „Media a edukacja”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – administratorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet.
 • E-mail: waldemar.segiet@amu.edu.pl
 • Telefon: 61 829 2331

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 0225517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Międzychodzka 5, p. 103

Budynek Dydaktyczny UAM Międzychodzka

Adres: ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Anna Ziembikiewicz (email: annaziem@amu.edu.pl, tel.509 803 533)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, wprawdzie znajdują się miejsca parkingowe (7 miejsc dla pracowników UAM oraz 4 dla mieszkańców, razem 11, odległość do schodów wejścia głównego 1,5 metra, do drzwi wejściowych około 4m), jednak teren parkingu de facto nie należy do UAM (teren UAM  kończy się w połowie równoległej do obiektu linii parkingu).

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada schody, przy których zainstalowany jest podnośnik pionowy dla osób poruszających się na wózkach,
 • brak drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy nie posiadają komunikatów głosowych i przycisków z alfabetem Braille’a,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami (w piwnicy).

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a i informacjami w kodzie QR zainstalowane na drzwiach do sal.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61  829 27 55